Kukuruz „Oaksaka“

200.00 RSD

(Zea mays)

Kategorija:

Opis

Istorijska, drevna sorta kukuruza, možda i najstariji kukuruz. Poreklo vodi iz južnog Meksika, sorta koju su nekada koristili Zapotek Indijanci, tradicionalno su uz ovaj kukuruz sejali, pasulj i bundeve. Međutim jos 2500 god Pne, po istorijskim podacima, ovu sortu su koristile Maje i Olmek Indijanci u robnoj razmeni. Na svu sreću ova sorta se zadržala do današnjega dana. Smatra se za jedan od najboljih kukuruza za brašno, hleba. Ima dobar prinos i krupne klasove, izdržljiv je na sušu. A što je najvažnije ima izuzetno visoku hranjivu i zdravstvenu vrednost. Još ako se redovno đubri i navodnjava, prinosi ovog kukuruza su u rangu sa hibridnim sortama.

 

Kukuruz je jednogodišnja biljka jarog tipa razvića, a dužina njegove vegetacije od nicanja do punog zrenja zavisi od osobine sorte, odnosno hibrida, s jedne strane, i uslova gajenja, s druge strane. Po dužini vegetacije sve hibride kukuruza možemo razvrstati u rane, srednje rane i kasne vegetacije. Pod veoma ranim hibridima podrazumevaju se hibridi s vremenom vegetacije od 90-110 dana, a pod srednje ranim s vegetacijom od 120-135 dana kao i kasnim od 135-145 dana.

Osnovni privredni značaj kukuruza proizlazi iz svojstava same biljke, raznovrsnosti upotrebe i obima proizvodnje. Gotovo svi delovi biljke kukuruza mogu poslužiti za preradu, pa upravo to daje kukuruzu poseban ekonomski značaj.

Danas se proizvodi više od 500 različitih industrijskih prerađevina od kukuruza (prehrambeni i lekarski proizvodi, farmaceutska i kozmetička sredstva, razni napitci, tekstilni i hemijski proizvodi).

Zrno kao osnovna sirovina u spremanju koncentrovane stočne hrane ima izuzetno veliku važnost jer sadrži 70-75 % ugljenih hidrata, 10 % belančevina, oko 5 % ulja, 15 % mineralnih materija, kao i 2,5 % celuloze.
 

Temperatura: Minimalna temperatura za klijanje semena kukuruza iznosi 8 °C. Pri toj temperaturi klijanje je vrlo sporo, pa se sa setvom počinje kada se zemljište u setvenom (oraničnom) sloju zagreje na više od 10 °C. Kukuruz može rasti ako je temperatura zemljišta iznad 10 °C, a vazduha iznad 13 °C. Ako se temperatura smanji ispod 10 °C, kukuruz prestaje rasti. Najčešće se to događa u kišnim i hladnim prolećima nakon nicanja kukuruza kada je smanjeno osvetljenje.

Temperature niže od -1 °C redovno dovode do propadanja biljaka. Bolja ishrana kalijumom i fosforom povećava otpornost kukuruza na niske temperature. Ponekad temperature i do -3 °C ne oštete vegetativni vrh nego samo lisnu površinu, pa se takve biljke mogu oporaviti. Međutim, ako tako niske temperature potraju duže biljke propadaju. Niske temperature, a posebno mrazevi u jesenjem periodu mogu usporiti sazrevanje, prekinuti vegetaciju ili čak oštetiti klijavost zrna, što je vrlo opasno u proizvodnji semenskog kukuruza.

Kukuruz je dosta otporan na visoke temperature. Ipak, temperature više od 35 °C u vreme cvetanja oštećuju polenova zrna, pa ne mogu klijati, što smanjuje oplodnju, pa tako i prinos. Korenov sistem najintenzivnije se razvija pri temperaturi zemljišta oko 23 do 25 °C, a nadzemni organi od 20 do 28 °C, u zavisnosti od etape razvoja kukuruza.

Bolje korištenje svetlosti rešava se selekcijom hibrida s uspravnijim listovima, pa se tako manje zasenjuju donji listovi.
 

Voda: Da bi seme kukuruza klijalo treba da upije oko 45 % vode. Uz povoljnu temperaturu seme će brzo klijati i nicati pri vlažnosti zemljišta od oko 70 do 80 % od maksimalnog vodnog kapaciteta. Potrebe za vodom povećavaju se u vreme intenzivnog vegetativnog porasta, a najveće su neposredno pred metličanje i svilanje u vreme oplodnje i u početku nalivanja zrna. Ako u ovom periodu vlada suša, a postoji mogućnost za navodnjavanje kukuruza, trebalo bi obaviti navodnjavanje. Ekstremno suvo zemljište najčešće se javlja na lakim peskovitim zemljištima. Kad se vlažnost zemljišta smanji ispod 10 % od maksimalnog vodnog kapaciteta, kukuruz prestaje s rastom. Kukuruz troši vodu vrlo ekonomično, što ne znači da ga ne treba navodnjavati u slučaju suše u cvetanju, oplodnji i nalivanju zrna. Naime, u tom periodu kukuruz je veoma osetljiv na sušu.
 

Zemljište: Kukuruz najbolje uspeva na dubokim, plodnim i strukturnim zemljištima, slabo kisele ili neutralne reakcije, dobrog toplotnog, vodnog i vazdušnog režima. Nažalost, takvih zemljišta ima malo, a to su uglavnom černozemi i dobra aluvijalna zemljišta. Teška, zbijena, slabo propusna, kisela kao i slabo plodna zemljišta nisu pogodna za proizvodnju kukuruza. Takva zemljišta potrebno je hidromelioracijama i agromelioracijama osposobiti za normalnu proizvodnju, jer se samo u takvim zemljištima korenov sistem dobro razvija pa se potpuno ostvaruju učinci đubrenja i povoljnih vremenskih uslova. Na lošijim zemljištima agrotehnika mora biti dobro osmišljena, pravovremena i potpuna. Pravilnom obradom, đubrenjem i negom mogu se postići zadovoljavajući rezultati.

Đubrenje: Ako se kukuruz gaji nakon kultura koje ostavljaju veće žetvene ostatke (slama, kukuruzovina), pre zaoravanja tih ostataka potrebno je đubrenjem dati 100-150 kg uree/ha i tako osigurati dovoljno azota za rad mikroorganizama, koji razgrađuju organske ostatke. Ako se đubriva dodaju u osnovnoj obradi, pripremi zemljišta za setvu, u startu i prihrani, biljka će u svako vreme imati na raspolaganju potrebna hraniva.

Startna đubrenje – izvodi se zajedno sa setvom tako da ulagači đubriva postavljaju đubrivo 5-8 cm u stranu od semena i oko 3-5 cm ispod semena. Ta su hraniva odmah u blizini tek razvijenog korena i biljka ih odmah koristi za brži porast. Koriste se NPK đubriva s naglašenom fosfornom komponentom. Često se u startnom đubrenju koriste đubriva koja sadrže i insekticid protiv zemljišnih štetočina. Poznata je kombinacija NPK 13:10:12 s 1% volatona. Startna đubrenje često se izbegavaju jer ona opterećuju i usporavaju setvu.

Prihranjivanje – vrši se u slučaju kada se u ranijim đubrenjema nije uspelo u zemljište uneti planirane količine đubriva i ako se na usevu uoče karakteristični simptomi nedostatka hraniva. Prihrana kukuruza vrši se u ranim fazama razvoja. Prva prihrana je u fazi 3-5 listova, a druga u fazi 7-9 listova. Prihranjivanje se izvodi najčešće prilikom međurednih kultiviranja useva kukuruza. U prihrani se koriste najčešće azotna đubriva (KAN i UREA) kao i kompleksna đubriva, u kojima je naglašena azotna komponenta.

Prihrana se može izvesti i folijarno. Đubriva dana folijarno odmah se usvajaju. Kukuruz podnosi male koncentracije pa bi trebalo koristiti posebno pripremljena đubriva za tu svrhu. Sve su to razlozi što se folijarna ishrana u gajenju kukuruza malo koristi. Ona se može se preporučiti za vredniju proizvodnju (proizvodnju semenskog kukuruza).
Setva

Trebalo bi sejati proverene hibride odnosno hibride koje preporučuju naučne i stručne institucije za određeno područje (čistoća min. 99 %, klijavost 93 %). Nakon nabavke semena, na osnovu podataka iz deklaracije o kvalitetu semena, izračunava se upotrebna vrednost semena i na bazi nje određuje norma setve. (Upotrebna vrednost semena = čistoća x klijavost/100)

Najbolje je ako se setva kukuruza obavi u optimalnom agrotehničkom roku. To je u našim uslovima april mesec. To je kalendarski optimalan rok. Ako vlada ili nastupi kišovito i hladno vreme u optimalnom agrotehničkom roku setva se ne može obaviti. Setva treba započeti kada se temperatura setvenog sloja podigne na 10 °C.

Rana setva ima niz prednosti. Njome se osigurava ranije klijanje i nicanje, bolje korištenje zimske vlage, ranije metličanje, svilanje, cvetanje i oplodnja pa se izbegavaju velike vrućine i suv vazduh u najosetljivijim fazama razvoja kukuruza. Kukuruz ranije i potpunije sazreva, a sve to utiče na povećanje količine i kvaliteta prinosa. Takav setva može imati i loših strana, jer u slučaju nižih temperatura i povećane vlažnosti zemljišta može doći do dugotrajnijeg klijanja i nicanja, slabog nicanja, lošijeg sklopa zbog čega se mora ponekad preorati zasejana površina.

Kukuruz
se seje sejalicama (mehaničkim ili pneumatskim) na razmak između redova 70 cm. Taj razmak može biti i veći, ali ga nije dobro povećavati, jer se kukuruz seje u velikim gustinama sklopa, pa što se više povećava razmak između redova za isti sklop smanjuje se razmak između biljaka u redu. Ovo povećava konkurenciju biljaka i smanjuje optimalno korištenje vegetacionog prostora.

 

 

VIDEO PREZENTACIJA: 

Dodatne informacije

Težina 40 kg

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „Kukuruz „Oaksaka““

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.