• 550
  • 0

Za organsku baštu važno je da drvo potiče iz šuma koje se obnavljaju bez obzira na vvrstu i zemlju porekla. Drvo iz mešovitih čestara sa umerenih predela takođe se smatra obnovljivim izvorom. Dobro održavani čestari su izvor neverovatno raznovrsnih staništa za biljke i životinje.

Prirodna otpornost

Da biste izbegli upotrebu drveta tretiranog sredstvima za zaštitu, koristite vrstu koja je prirodno otporna na truljenje. Građa od otpornijih vrsta, kao što je hrast, može da se koristi bez zaštite. Pored hrasta to su ariš i džinovska tuja koji traju oko 10 godina ako su u kontaktu sa zemljom i 20 godina ako nisu kao i bagrem koji se tradicionalno koristi za pritke i kočeve. Bor koji nije tretiran sredstvima za zaštitu može da traje oko 5 godina.

Starije drvo koje se ravnomerno sušilo skuplje je od nedavno isečenog i neosušenog a traje duže i manje se krivi pod uticajem vremenskih prilika.

Sredstva za zaštiitu drveta

Drvena građa, kočevi i mnogi gotovi proizvodi od drveta kao što su ploče za ogradu i kontejneri za kompost obično su obrađeni nekim sredstvom za zaštitu. Organski baštovani trebalo bi da izbegavaju kad god je moguće upotrebu takvog drveta i proizvoda osim ako se ne radi o sredstvu koje je neškodljivo za prirodnu sredinu. Imajte u vidu da drvena građa često nema nikakvu oznaku da li je tretirana sredstvima za zaštitu ili ne.

Predmeti koji su u kontaktu sa zemljištem, kao što su kočevi i kontejneri za kompost najviše su u opasnosti od truljenja zbog čega se često proizvode od drveta koje je presovano sa toksičnim supstancama kao što su bakar i hrom arsenat koje su veoma efikasne za dugotrajno očuvanje drveta.

Zamene klasičnim sredstvima za zaštitu drveta

Šipke od bora ( elementa) se smatraju alternativnim sredstvom za zaštitu drveta koje je bezbedno po ljude i životnu sredinu. Izrađene su od jedinjenja bora koja se na visokim temperaturama oblikuju – šipke slične staklu a rastvorljive u vodi. One se stavljaju u rupe izbušene u drvetu na mestima gde je naverovatnije da će doći do truljenja, gde se potom učvršćuju. Kad e drvo pokvas oslobađa se borna kiselina koja sprečava gljivičnu trulež.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *