• 636
  • 0

O tome postoje zapisi i u Bibliji, u Starom Zavetu. U daljem tekstu ćemo malo da se pozabavimo njima.

Adam i Eva

Prvu bračnu krizu u braku prvog čoveka i žene prouzrokovao je sotona. Prevario je Evu i nagovorio je da proba voće sa jedinog drveta u raju, sa kojeg im je Bog zabranio da jedu. Ponudila je i svome mužu, i on je takođe jeo.

Kada ih je Gospod pozvao na odgovornost, Adam se izgovarao da ga je „žena koju mu je On dao“ prevarila. Žena je krivicu prenela na zmiju, da ju je ona zavela i prevarila. Zgrešili su oboje, ne samo Bogu, nego i jedan drugome.

Eva, zato što je pričala sa sotonom bez Adama, a on opet zato što ju je poslušao i takođe jeo zabranjeno voće iako je Bog to zabranio. Posledice su bile tragične, ne samo za njih, nego i za sve ljude, njihove potomke (U početku 3). Bračnu krizu je moguće sprečiti samo verom u Boga i poslušnošću Njegovoj reči u jedinstvu duha muža i žene.

Abraham i Sara

U početku 12,10-20 opisan je događaj prilikom boravka u Egiptu. Abrahamovo nepoverenje u Boga za vreme gladi u Kanaanu, i onda u Egiptu, bio je uzrok velike krize u njihovom braku. Abraham je bio spreman žrtvovati svoju i čast svoje žene, samo da bi sačuvao svoj ​​život.

Samo je Božije delovanje protiv faraona i njegovog doma sačuvao Abrahama i Saru da ne budu osramoćeni. Jesu li u svemu tome bile i Abrahamove molitve za Saru, Biblija o tome ne donosi nikakav izveštaj. Gospod Bog je rekao da ono dvoje, koje je je On stvorio, biće jedno telo. Bračnu krizu je moguće sprečiti ili savladati samo borbom za očuvanje bračnog saveza.

Abraham i Sara su preživljavali i dugotrajnu bračnu krizu, uzrokovanu Sarinom neplodnošću. Nakon mnogo godina očekivanja na Božije delovanje, nisu uspeli u tome da ustraju i hteli su sami sebi pomoći, ljudskim rešenjem.

Rezultat toga je bilo rođenje Išmaela od Hagare i problem koji je iz toga nastao za svo četvoro. Gospod Bog se ipak osvrnuo na Abrahamovu veru i darovao im je obećanog sina – Izaka. Ljudsko rešenje, koje dolazi usled nevere u Boga prouzrokuje krizu u braku – vera je svladava.

Izak i Rebeka

U njihovom braku se ponovio, već navedeni događaj, kao kod Abrahama i Sare. Ovaj put se odigrao u kanaanskoj pustinji i u Filisteji. Izak je svojoj supruzi učinio istu nepravdu, kao i njegov otac njegovoj majci, Sari.

Gospod Bog je u svojoj milosti ponovno delovao slično kao u Egiptu i tako sačuvao i ovaj brak od sramote i krize (Post 26,6-11). Samo čvrsta vera u Boga i ljubav, zbog koje je nemoguće drugog žrtvovati radi vlastitog spasa – može sprečiti bračnu krizu.

Brak Izaka i Rebeke je prošao kroz još dve velike krize. Druga kriza je bila dugoročna i njen uzrok je bila Rebekina neplodnost. Izak se za nju molio 20 godina, a sigurno i ona sama još više, i Gospod je čuo njihove pokorne molitve, iako nije dugo odgovarao na njih. Rodila su im se dva sina, blizanci Ezav i Jakov (U početku 25,19-26). Pokorna i ustrajna molitva je način svladavanja bračne krize.

Treća kriza u braku Izaka i Rebeke je nastala kad je Jakov na prevaru dobio očev blagoslov, koji je trebao pripasti njegovom bratu Ezavu. Odnosi unutar porodice su još i pre toga bili zategnuti, jer je Isak povlađivao Ezavu a Rebeka Jakovu.

Poslednje godine njihovog braka su bile jako tužne, jer Rebeka više nije doživela Jakovljev povratak a i Ezav je takođe napustio porodično ognjište. Očekivanje na Boga i Njegovu volju, s puno poverenja, i jednaka ljubav roditelja prema deci sprečava bračnu i porodičnu krizu.

Jakov, Lija i Rahela

Neprirodno naticanje dve žene, krvnih sestara, za Jakovljevu ljubav i rađanje sinova, prouzrokovalo je mnogo problema u ovom braku sa četiri žene. Pa ipak se Gospod Bog u svojoj milosti opomenuo Jakova, Lije i Rahele.

Kada su se s poverenjem obraćali Njemu, uprkos njihovim slabostima i manama, učinio je od njihovih, ali i od sinova njihovih robinja, Vale i Zelfe, praoca svog izabranog naroda , Izraela, s njegovih dvanaest plemena (U početku 30,1 – 24; 35,16-20). Gospod Bog u svojoj milosti može svladati krizu u braku onih, koji u Njega veruju, uprkos njihovim slabostima i razočarenjima.

Samson i Dalila

Za Samsona je to bio brak u „tuđem jarmu“, koji je kao izraelski sudac sklopio sa ženom pagankom. Brak je nastao usled neposlušnosti izričitom Božijem naređenju. Rezultat toga su za njega bili ne samo problemi i kriza braka, već i gubitak vida i slobode, a na kraju i života (Suci 16,4-31). U poslušnosti Božijoj Reči, Božiji ljudi će izbeći takav brak, krize unutar njega i njegovih jako često teških posledica.

Elimeleh, Noemi i Ruta

U 1. poglavlju knjige o Ruti je na početku zabeležen život Elimelehove, stanovnika Betlehema, koji je sa ženom Noemi i dva sina, za vreme gladi otišao u moapska zemlju. Tamo su se sinovi oženili s Moapkama.

Posle toga su Elimeleh i njegovi sinovi pomrli. Ostala je Noemi s dve snaje, od kojih je jedna, Ruta, odlučila da se sa njom vrati u Betlehem. Događaj pokazuje kako neposlušnost prema Božijoj reči može uzrokovati ne samo krizu u braku, nego i njegov tragičan kraj.

Sledeća tri poglavlja pokazuju kako Gospodnja milost tamo, gde je pokajanje i vera, i pored tragičnih posledica neposlušnosti, čini ne samo nov, predivan brak, nego i uključuje pokornu i pobožnu paganku Rutu u rodoslov Božijeg Sina, Isusa Hrista.

Jov i njegova žena

Na početku knjige o Jovu saznajemo kakve su velike nesreće sustigle ovog bogobojaznog čoveka. Izgubio je sav imetak, svu svoju decu, a na kraju i zdravlje. Dalje čitamo, kakav bezbožnički savet mu je u svemu tome dala njegova žena, ali i to što je na takav savet Job odgovorio (Job 2,9-10).

Bila je to strašna obiteljska tragedija iz koje je proizašla i teška bračna kriza. Pa ipak, Jov je u ovoj tragediji i krizi opstao, zahvaljujući svom nesalomljivom poverenju u Boga i zahvaljujući veri na kraju pobedio i dostigao novo poznanje Boga punog ljubavi i veći blagoslov od Njega, nego što je pre toga imao. Poverenje u Boga savladava krizu u braku na strani verujućeg i tada, kad je prouzrokuju velike ljudske tragedije.

Josif i Marija

U njihovom slučaju radilo se o budućem braku, koji se tek trebao sklopiti. Bili su zaručeni i odednom je Josif saznao da je Marija trudna. Hteo je da je tajno otpustiti, da joj ne bi načinio sramotu. Gospod mu je u snu preko anđela javio da je Marija i dalje devica, i da je dete u njoj začeto nadnaravnim Božijim delovanjem, te da će roditi Božijeg Sina, obećanog Mesiju Izraela.

Josif je verovao Božijem vesniku i uzeo je Mariju za svoju ženu i postao zaštitnik i zemaljski roditelj Božijeg Sina, Isusa Hrista. Poverenjem u Boga i poslušnošću Njegovoj reči – iako razumom nisu shvatali – Josif i Marija su savladali preteću bračnu krizu. U Božijem planu spasenja postali su instrumenti za blagoslov celog čovečanstva.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *